Küresel Rapor

Beden Eğitimi Pedagojisi 2010 Küresel Toplantısı 21. Yüzyılda Beden Eğitimi ve Sağlık Pedagojisi Görüş Birliği Raporu

 

21. Yüzyılda beden eğitimi programları, öğrencileri obezite yaygınlığının ve aşırı kilolu bireylerin giderek belirgin hale geldiği sürekli değişen dünyada yaşayabilecekleri şekilde hazırlayabilir, motive edebilir ve onlara ilham verebilir. Giderek artan küreselleşme, bilgi patlaması ve demografik özelliklerdeki değişim, 21. yüzyılda yaşamak, çalışmak ve oyun oynamak için gerekli olan bilgi, beceri ve eğilimler üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu da çocuk ve gençlerin; (1) eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini kazanmalarını, (2) çevre koşullarına uyum sağlamalarını (3) bilgiyi etkili biçimde analiz etmelerini, (4) sözlü ve yazılı olarak farklı şekillerde iletişim kurmalarını, (5) düşünürken merak, hayal gücü (imgelem) ve yaratıcılık özelliklerini daha çok yansıtmalarını, (6) sağlıklı aktif bir yaşam tarzı geliştirmelerini gerektirmektedir.

Beden eğitimi öğretmen yetiştirme programlarının yanı sıra, beden eğitimi programlarının da dünya çapında yeniden düşünülmesi ve yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

Kuzey Iowa Üniversitesi (ABD) ve Grundy Merkezi ile Iowa (ABD) Devlet Okulları?nın ev sahipliğinde düzenlenen Beden Eğitimi Pedagojisi 2010 Küresel Toplantısı? nda (GoFPEP 2010) şu konular ele alınmıştır:1) beden eğitimi öğretmenlerini yetiştirmede yeni bir pedagoji (eğitbilim) ; 2) beden eğitimi öğretiminde teknoloji kullanımı ve 3) okul, üniversite, toplum ve kurumlar arası ortaklıkların geliştirilmesi. GoFPEP 2010, 30 ülkeden, 64 farklı üniversite, okul, sivil toplum kuruluşu ve profesyonel kuruluşları temsil eden 70 davetli temsilciyi kapsamaktadır.

21. Yüzyılda Sağlık ve Beden Eğitimi Pedagojisi Görüş Birliği Raporu; bireylerin sağlık ve iyilik-zindelik durumlarını devam ettirmek ve geliştirmek için gösterilen çabaları teşvik eden programları desteklemeleri amacıyla öğrencileri, beden eğitimcileri, sağlık ve serbest zaman uzmanlarını, hükümet yetkilileri ve milletvekillerini, vatandaşları, iş dünyası ve sanayi liderlerini, eyleme çağırmaktadır:

Beden Eğitimi Pedagojisi

 • Çocuklar ve gençler için sağlıklı aktif yaşam biçimleri geliştirmek amacıyla içerik ve yöntemlere odaklanmak: Bu durum, beceri gelişimi, fiziksel uygunluk, sağlık, beslenme ve serbest zaman planlamasının bütünleştirilmesini gerektirir.
 • Aktif öğrenci merkezli öğrenmeyi desteklemek ve bireylerin öz-yönlendirmeli biçimde (kendi kendine) yaşam boyu fiziksel aktiviteye katılabilmelerinde gerekli olan yaşam becerilerini kazanmaları için beden eğitimi öğretim programını yeniden tasarlamak.
 • Formal ve informal eğitim yoluyla fiziksel aktiviteyi gündelik hayatlarına dahil etmeleri için bireyleri eğitme ve desteklemede toplumdaki paydaşlar (öğretmenler, yöneticiler, veliler, topluluk üyeleri, iş dünyası liderleri ve diğerleri) arasındaki işbirliğinin önemini vurgulamak.
 • Beden eğitimi ve sağlık programlarını; güvenli bir öğrenme ortamı sağlayan, kültürel, ırksal, etnik, sosyal ve ekonomik farklılıklara değer vererek fiziksel aktiviteye eğlenceli bir şekilde katılımı destekleyen sosyal adalet modelleri olarak oluşturmak.
 • Okuldaki bütün konu alanları ve disiplinleri kullanarak, 21. yüzyıl öğrencileri için gerekli olan bilgi, beceri ve eğilimler ile fiziksel yeterlilik (beceriler ve fiziksel uygunluk), sağlık okur-yazarlığı ve serbest zaman planlaması gibi program çıktıları arasında bağ kurmak.
 • Bireyselleştirilmiş öğrenme süreçleri ve değerlendirmeyi desteklemek için teknolojiyi kullanmak.
 • Değerlendirme stratejilerini; uygun ölçülebilir, performansa dayalı hedefler ve izlenebilirliği daha fazla destekleyen standartlara bağlı amaçlar ile yeniden kavramsallaştırmak.
 • Beden eğitimi ve sağlık, fiziksel aktivite ve spor ile serbest zaman aktivitelerinin nitelikli uzmanlar tarafından öğretilmesini garanti altına almak.

Beden Eğitimi Öğretmeni Yetiştirme

 • Sağlıklı aktif bir yaşam tarzı geliştirmelerinde (sağlık ve beden eğitimini bütünleştirmenin öneminin farkına varan bireyler) bireylere yardımcı olmak için gerekli olan öğretim teknik ve stratejilerinin kazanımını vurgulamak.
 • Sağlıklı beslenme, kilo kontrolü, fiziksel aktivite ve serbest zaman planlamasını içeren politikaları ve uzun süreli programları savunmak (desteklemek).
 • Öğrencilerin, öğrenme sürecinde aktif katılımcılar olmalarını teşvik etmek için en iyi uygulamaları yansıtan olumlu bir öğrenci merkezli ortam yaratmak.
 • Beden eğitimi öğretmeni yetiştirmeyi destekleyen program öğelerini oluşturmak ve programın içine dahil etmek için veliler, okullar ve toplum örgütleri ile ortaklık gelişimlerini desteklemek.
 • Irk, etnik, kültürel farklılık, sosyo-ekonomik düzey, gelir düzeyi, araç-gereç ve olanaklara ulaşım konularını ele alma ve aynı zamanda bu konulara ilişkin sorunları azaltmaya çalışma konusunda bireysel duyarlılık kazandırmak.
 • Programın izlenebilirliğini sağlayan değerlendirme ve eğitim stratejilerini kapsamanın yanı sıra eğitim sürecine ve bireysel gelişim çıktılarına odaklanmak.
 • Öğrenme olanaklarını vurgulamak için etkili teknoloji kullanımı ve yansıtma kullanımını teşvik etmek, teori ile uygulama arasında bağ kurmak.
 • Beden eğitimi öğretmen yetiştirme programlarındaki öğrencilerin değerlendirilmesi ile en iyi uygulamalarla doğrudan bağlantılı olan bilgi, beceri ve eğilimler arasında bağ kurmak.

Not: Görüş Birliği Raporunun sayfamızda yayımlanmasına izin veren Mink-kai Chin'e; raporun çevirisini yapan Ayşe Gökçe Erturan İlker'e; metnin düzenlemesine katkıda bulunan Canan Koca, Yeşim Bulca, Fatma Saçlı ve Gıyasettin Demirhan'a teşekkür ederiz.

Hakkımızda

Spor Eğitimi Grubu; özgür, paylaşımcı, farklı fikirlere saygılı, üretken, çözüm odaklı, dinamik, gönüllü, yenilikçi, fark yaratan, araştıran, birlikte öğrenen, spor eğitimcilerinin buluşmasında köprü görevi gören bir oluşumdur